کورد پاتوق  ورود به كورد پاتوق ورود به كورد پاتوق .